25 december, 2015

Om betyg och bedömning


Vi sätter omdömen eller betyg på våra elevers uppnådda färdighets- och kunskapsnivåer varje termin. Genom formativ bedömning får eleverna regelbunden återkoppling med framåtsyftande kommentarer. Vi, liksom alla skolor, ger terminsbetyg från höstterminen i åk 6 och uppåt. Det sista betyget vi ger på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg och skall ge en samlad bild. Alla övriga betyg speglar den aktuella terminen men här skall läraren också samtidigt ta i beaktande all information om elevens kunskaper som eleven har uppvisat till och med betygstillfället. Här är en länk till en bra informativ film och hur betygssystemet fungerar. Vi rekommenderar alla föräldrar att ägna några minuter åt filmen om ni inte redan är väl bekanta med hur betygssystemet numera fungerar:

Betyg- så funkar det! (film)